Gelijkekansendecreet > Vlaanderen > Wetgeving > Het beleid > Gelijke Kansen
U bent hier: Het beleid > Wetgeving > Vlaanderen > GK GB decreet

Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid creëert een kader voor de functionele en transversale werking van het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.

volledige tekst van het decreet (PDF) (zoals gewijzigd in 2014)

Het Gelijkekansendecreet is opgedeeld in twee luiken: een 'gelijkekansenluik' en een luik 'gelijke behandeling'.

Het gelijkekansenbeleid ingebed in de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen

Het 'gelijkekansenluik' verankert de visie en de wijze waarop Vlaanderen inzet op een preventief gelijkekansenbeleid dat achterstellingsmechanismen wegwerkt en discriminaties voorkomt. De thema's waarrond gewerkt wordt zijn gender, seksuele geaardheid, toegankelijheid en handicap.

Het decreet legt zowel de maatschappelijke ambities en instrumenten van het functionele (eigen) beleid, als de gehele werking van het transversaal (mainstreaming) beleid, vast.

Binnen haar transversale, beleidsdomeinoverschrijdende opdracht treedt Gelijke Kansen in Vlaanderen coördinerend op naar de andere beleidsdomeinen en stimuleert ze de beleidsmakers in het nemen van initiatieven die gelijke kansen op de verschillende terreinen van het maatschappelijk leven bevorderen. Ze maakt hierbij gebruik van de Open Coördinatiemethode.

Om dit transversaal proces de nodige onderbouw, dynamiek en draagvlak te kunnen geven, wordt het geflankeerd met een ‘eigen’ vertikaal beleid. Dit vertikaal gelijkekansenbeleid wordt uitgezet rondom een brede waaier aan instrumenten: wetgevende initiatieven, campagnes, wetenschappelijk onderzoek, publicaties, structurele subsidiëring ter ondersteuning van het middenveld en projectsubsidiëring, etc.  

Het decreet laat ook toe het Vlaamse gelijkekansenbeleid in de toekomst uit te breiden naar leeftijd, etnisch-culturele achtergrond of levensbeschouwing/geloof. Het beleid rond deze thema's wordt momenteel gevoerd door andere entiteiten van de Vlaamse overheid (inburgeringsbeleid, jongerenbeleid, ouderenbeleid,...)

Het bestrijden van discriminatie

Het luik 'gelijke behandeling' van het Gelijkekansendecreet onderbouwt het eerder reactieve non-discriminatiebeleid. Het zet 4 Europese richtlijnen om in de Vlaamse rechtsorde.

Het Gelijkekansendecreet verbiedt discriminatie op alle Vlaamse beleidsdomeinen, met betrekking tot de beschermde kenmerken geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Het decreet voorziet in zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke sancties bij discriminatie.

Daarnaast schrijft het decreet een 'verschuiving van de bewijslast' voor bij de burgerrechtelijke procedure (d.w.z. voor zover het geen misdrijf betreft dat voor de strafrechter moet komen). Zodra het slachtoffer feiten aanvoert die het bestaan van discriminatie doen vermoeden, zoals statistische gegevens, moet de dader bewijzen dat er toch geen discriminatie in het spel was.

Het luik gelijke behandeling vormt tenslotte de wettelijke basis voor de oprichting van de lokale meldpunten discriminatie en het interfederaal Gelijkekansencentrum.

Wijziging

Begin 2014 werd het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet gewijzigd.

Dankzij de wijzigingen werd de slagkracht van de transversale werking op het handicapthema versterkt, werd de beweging verankerd die het man/vrouw-beleid door de jaren heen heeft gemaakt naar een gendergericht beleid, werd een rechtsbasis voorzien voor het oprichten van een participatiestructuur voor Gelijke Kansen en werden de beschermde kenmerken uitgebreid met genderidentiteit, genderexpressie en syndicale overtuiging. Verder werden de provinciale taakstelling inzake gelijke kansen gedefinieerd, werd het decreet aangepast aan de oprichting van het interfederaal Gelijkekansencentrum en werd afstemming gebracht in de rapportageverplichtingen die het Gelijkekansendecreet en het MEP-decreet voorzien.

 

terug naar hoofdmenu