Missie en visie > Het gelijkekansenbeleid > Het beleid > Gelijke Kansen

Missie en visie

Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat het Vlaamse Gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en coördineert.

 • Beleidsvoorbereiding: Gelijke Kansen in Vlaanderen verzamelt kennis over gelijke kansen, financiert gerichte studies en signaleert mogelijkheden om het Vlaamse gelijkekansenbeleid verder uit te bouwen.
   
 • Beleidsuitvoering: Gelijke Kansen in Vlaanderen voert het gelijkekansenbeleid van de bevoegde minister uit door bijvoorbeeld campagnes te voeren, subsidies te verlenen, een wettelijk kader te creëren of specifieke initiatieven uit te bouwen.
   
 • Evaluatie: Gelijke Kansen in Vlaanderen ontwikkelt gerichte indicatoren die toelaten de vooruitgang van het beleid te meten.
   
 • Coördinatie: Gelijke Kansen in Vlaanderen coördineert via de toepassing van de open coördinatiemethode de gelijkekanseninitiatieven van de andere Vlaamse departementen en agentschappen.


Het team streeft naar gelijke kansen voor iedereen en heeft als opdracht feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar te maken, gelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen en nieuwe ongelijkheden te voorkomen. Ze richt zich hierbij in het bijzonder op het bestrijden van achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die veroorzaakt worden door gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap.

Essentieel hierin zijn:

 • De horizontale positie van waaruit het team (binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid) fungeert en die het toelaat ervoor te ijveren dat alle departementen de gelijkekansenfocus integreren in hun reguliere beleidsvoering.
   
 • Een eigen functioneel beleid in samenwerking met partners uit het middenveld en de provinciale en lokale besturen en onderzoekers.


Belangrijke instrumenten zijn:

 • Sensibilisering: Juridisch (de iure) zijn er niet zoveel ‘discriminaties' in Vlaanderen maar feitelijk (de facto) wel, gelet op bijvoorbeeld de hardnekkige rolpatronen en beeldvorming die er bestaan en waarmee er achterstellingen ontstaan die wellicht niet intentioneel zo bedoeld zijn, maar wel hetzelfde effect hebben. Via sensibilisering creëren we een draagvlak voor het zichtbaar maken van de achterstellingsmechanismen met het oog op de wijziging van attitudes.
   
 • Een eigen wettelijk kader: Maatschappelijke veranderingen komen niet alleen tot stand door sensibiliserings- en informatiecampagnes. Ze worden mee in vorm gegoten door structurele en decretale maatregelen. Een belangrijk instrument is dus de mogelijkheid tot het creëren van een wettelijke basis die leidt tot het wegwerken van feitelijke discriminaties.
   
 • De wetenschappelijke onderbouw: Situaties en omstandigheden worden via onderzoek ontleed of in kaart gebracht (geïnventariseerd), er worden gegevens verzameld en beleidsindicatoren ontwikkeld. 

VACATURES

Het team Gelijke Kansen zoekt versterking!

(lees meer)

Toegankelijk reizen.

Nieuwe brochure over toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen met behulp van comfortabele taxidiensten.

(lees meer)

Trans*wet

Op 9 december buigt de ministerraad zich over het nieuwe wetsontwerp voor de hervorming van de wet met betrekking tot transseksualiteit. 

(lees meer)